Inicjatywy lokalne zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozorkowa

Do 8 września 2023 roku, w sekretariacie Urzędu Miejskiego Ozorków zanotowano otrzymanie 9 formularzy, które były zgłoszeniami propozycji działań do realizacji przy wykorzystaniu środków z Budżetu Obywatelskiego tej miejscowości. Formularze te zawierały propozycje dwóch projektów kulturalnych oraz siedmiu inicjatyw o charakterze infrastrukturalnym lub inwestycyjnym. Po przeprowadzonej ocenie zgodności tych dwóch projektów kulturalnych z kryteriami, które są określone w regulaminie dotyczącym Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków, obie propozycje uzyskały pozytywną ocenę.

Zapisy prawa lokalnego, zawarte w paragrafie 3 ustęp 1 punkt 2 regulaminu, określają, że pulę środków przeznaczonych na realizację działań z zakresu kultury stanowi suma 40 000,00 złotych. W przypadku zgłoszonych do realizacji działań kulturalnych, wartość ich przewidywanego budżetu wynosi dokładnie tyle samo, to jest 40 000,00 złotych. Z tego powodu nie przeprowadza się głosowania dotyczącego wyboru tych projektów kulturalnych do realizacji, a zamiast tego uznaje się je za wybrane.

Podczas procesu weryfikacji formalnej, prawnej, merytorycznej i finansowej, jak również oceny ich znaczenia dla społeczności lokalnej pozostałych 7 propozycji – pięć z nich otrzymało pozytywną ocenę, natomiast dwie zostały odrzucone.